Caramel 
Thông tin sản phẩm 

Caramel.
Caramel màu CCL-001 (Class III, INS số E150) là thu được kiểm soát bằng cách xử lý nhiệt của thức ăn Carbonhydrates, trong sự hiện diện của ammonium compounds, Đó là một chất lỏng với các sản phẩm cao, màu sắc chỉ mục mà cung cấp một màu đỏ rực rỡ và bột màu. Sản phẩm này là GRAS (21CFR182,135).

Sản phẩm khác